English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Основне академске

Основне академске студије

На студијском програму Економија настава се одвија у оквиру седам модула (смерова) са идентичним наставним предметима на првој години студија.

oпширније

Пријава испита и колоквијума

Испити се пријављују путем пријава које се убацују у сандучиће смештене у близини канцеларије Службе за евиденцију студената. Пријаве се могу набавити у скриптарници Факултета. Уплата за испите се врши на жиро рачун Факултета: 840-1683666-17.

oпширније

Преузмите (Download)

 Материјали за спремање испита
 Књига наставника и предмета (акредитована 2020. године)
 Књига наставника и предмета (акредитована 2013. године)
 Књига наставника и предмета (акредитована 2008. године)
 Књига предмета са силабусима на еглеском (english version)

 Распоред наставе у пролећном семестру школске 2021/2022
 План наставе у пролећном семестру школске 2021/22
 Распоред наставе у јесењем семестру школске 2021/2022
 План наставе у јесењем семестру школске 2021/2022
 Распоред наставника за извођење наставе у школској 2021/2022
 Одлука о усвајању литературе на ОАС у школској 2021/2022

 Одлука о процедури по којој се студенти опредељују за изборне предмете
 Висина накнада на основним академским студијама
 Висина накнада на основним студијама
 Одлука о висини школарина
 Промена висине накнаде РАТ
 Промена висине накнаде Универзитета у Нишу

Семинарски рад

Наставним планом основних академских студија, студент је у обавези да одради два семинарска рада у првом и другом семестру. Циљеви израде семинарског рада су детаљније упознавање студента са одређеном облашћу научне дисциплине кроз темељну разраду једне теме из дате области, као и припрема студента за писање стручних радова.

 Захтев за одобравање теме семинарског рада
 Упутство за израду семинарског рада
 Процедура израде и одбране семинарског рада

Стручна пракса

Стручна пракса је вид ваннставних активности студената.На Економском факултету у Нишу студенти обављају обавезну стручну праксу, а могу обављати и летњу стручну праксу.

 • Обавезна стручна пракса
 • Летња стручна пракса
 • Уговори о пословној сарадњи
oпширније

Завршни рад

Рад се предаје у 4 (четири) примерка и то 3 (три) штампана, повезана и укоричена примерка, док четврти примерак студент предаје у електронском (пдф) облику слањем на е-маил адресу zavrsnirad@eknfak.ni.ac.rs

 Образац пријаве теме за израду завршног рада (Образац одштампати обострано)
 Поступак пријаве и одбране завршног рада
 Упутство за израду завршног рада

 Списак тема - Катедра за рачуноводство, математику и информатику
 Списак тема - Катедра за општу економску теорију
 Списак тема - Катедра за пословно управљање
 Списак тема - Катедра за националну економију

  Висина накнада:
 • Уплата на жиро рачун Факултета 840-1683666-17, сврха уплате: пријава и одбрана дипломског рада, без моделa плаћања, позив на број 18-БРОЈ ИНДЕКСА у износу од
  -7.500,00 динара (за буџетске студенте),
  -8.000,00 динара (за самофинансирајуће студенте)
 • Уплата на жиро рачун Универзитета у Нишу 840-1707666-88, модел плаћања 97, позив на број 49-2021 у износу од 10.000,00 динара и
 • Уплата Републичке административне таксе (РАТ) на жиро рачун Буџета Републике Србије 840-742321843-78, модел плаћања 97, позив на број 41-601 у износу од 870,00 динара.
 • Напомена: у моделима за уплату трошкова Универзитету за израду дипломе, и Републичке административне таксе (РАТ), почетком сваке календарске године мења се „позив на број“. Ово је пример за 2021. годину.

Упис

Студентске организације